කැදැල්ල

Dilusha Rathnasinghe
Kurunegala Road Nikaweratiya
0766107001 / 0764473340

ඉහල තත්වයේ අමු ද්‍රවය
ඉතාමත් සහනදායි මීලගණන්
ඉහල තාක්ෂණික දැනුම
වගකිමේ සහතිකය ( වසර20ක) දක්ශ සේවක මඩුල්ලක් යටතේ ඉදිවන එකම සිවිලිම